Návštěvní řád

Návštěvní řád

Vstupné

 1. Vstupem do objektu se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a řídit se pokyny zaměstnanců objektu.
 2. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 3. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 4. V případě nárokování slevy může být návštěvník před prohlídkou vyzván k předložení dokladu opravňujícího ke slevě.
 5. Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

Prohlídka objektu

 1. Prohlídky se konají zásadně s průvodcem. Průvodcovský výklad je zahrnut v ceně vstupného. V jedné prohlídkové skupině smí být z kapacitních a bezpečnostních důvodů v případě trasy "Byty Krausových a Voglových" (místo Bendova 10 a Klatovská 12) maximálně 20 osob, v případě tras "Brummelův dům" a "Semlerova rezidence" maximálně deset osob.
 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 3. Návštěvníkům je v objektu povolen pohyb pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Vstup mimo prostory určené pro veřejnost je zakázán.
 4. Z důvodů bezpečnosti je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů.

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu objektu chovat s důstojností odpovídající historickému a kulturnímu významu interiérů, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky a zachování kvality odborného výkladu, poskytovaného průvodcem.
 2. Návštěvníci jsou vždy povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, jeho zařízení a vybavení anebo v zájmu zachování nerušenosti prohlídky bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 3. Návštěvníci nesmí narušovat výklad průvodce nevhodnými poznámkami či opakovaným přerušováním výkladu (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) a jsou povinni respektovat zájem a práva všech ostatních návštěvníků.
 4. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek a osobám v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo osobám se silně asociálním chováním, nebude přístup do objektu umožněn.
 5. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiéru se zavazadly, deštníky, taškami a živými zvířaty.
 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho zařízení a vybavení. Zejména je zakázáno:
  a) psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli jinak poškozovat;
  b) manipulovat s ovládacími prvky oken, žaluzií, zařizovacích předmětů a dalšího technického vybavení objektu;
  c) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
  d) v celém areálu objektu manipulovat s otevřeným ohněm;
  e) kouřit, jíst, pít a žvýkat žvýkačky celém areálu objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.;
  f) používání pyrotechniky, házení rýže, konfet a jiných podobných materiálů.
  Nedodržování povinností návštěvníka či porušení kterékoliv ze zákazů uvedených v tomto řádu může být důvodem k vykázání návštěvníka z prohlídky bez náhrady vstupného. Neuposlechne-li návštěvník výzvy k opuštění prostor dobrovolně a neprodleně, může být vyveden za účasti Policie ČR.
 7. V případě porušení kterékoliv z povinností v tomto řádu uvedených, vzniká návštěvníkovi povinnost nahradit škodu, tj. náklady spojené s uvedením prostor do původního stavu,
 8. V okamžiku zjištění ztráty či poškození zařízení a vybavení objektu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu v jeho prostorách nacházejí, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

Fotografování a filmování

 1. Fotografování a filmování s mobilním telefonem či kompaktním fotoaparátem bez stativu je pro soukromé nekomerční účely povoleno bezplatně na trasách Byty Krausových a Voglových, Semlerova rezidence, Byt rodiny Huga Semlera, Apartmán Richarda Hirche.
 2. Fotografování a filmování Brummelova domu s mobilním telefonem či kompaktním fotoaparátem bez stativu je povoleno výhradně pro soukromé účely bez svolení tyto záznamy dále šířit (zveřejňování online atp.), a to za poplatek 100 Kč na osobu.
 3. Jakékoli jiné použití fotografie nebo filmového materiálu musí být ošetřeno licenční smlouvou s vlastníkem interiéru.
 4. Jakékoliv další užití včetně bez povolení, bude řešeno právní nebo soudní cestou.

Závěrečná ustanovení

 1. Přání, stížnosti, připomínky a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy návštěv či e-mailem na info@adolfloosplzen.cz a také na FB Adolf Loos Plzeň.
 2. Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. Plzeň-TURISMUS p.o. Brummelův dům z.s.  ani Západočeská galerie v Plzni nenesou žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.
 4. Náhrada škody vzniklé na zařízení a vybavení objektu bude vymáhána na osobě, která škodu způsobila.
 5. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit pouze zřizovatel Loosových interiérů Plzeň-TURISMUS p.o., jednatel společnosti Brummelův dům z.s. nebo Západočeská galerie.

Všem návštěvníkům děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.